НЗОК И БЗС ДОГОВОРИХА ЗАКУПУВАНЕТО НА ТРЕТА ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ И ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ПОЛЗА НА ПАЦИЕНТИТЕ

НЗОК И БЗС ДОГОВОРИХА ЗАКУПУВАНЕТО НА ТРЕТА ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ И ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ПОЛЗА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Както вече информирахме, от 1 септември 2016 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) закупи за здравноосигурените пациенти на възраст над 18 г. още една – трета, дейност в денталната помощ.
С приетия Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2017 г. са определени средствата, необходими за здравноосигурителните плащания за дентална дейност в размер на 147 000 хил. лева.
Днес, 4 януари 2017 г., между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – от една страна, и Българския зъболекарски съюз (БЗС) – от друга, на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) беше сключен Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2016 г. (Анекс).
С Анекса се определят обеми за дейностите в срока на действие на Националния рамков договор (НРД) за дентални дейности 2016 г., които подлежат на заплащане от ЗБНЗОК 2017 г., за дейности, извършени в периода 01.12.2016 г. – 31.03.2017 г., подлежащи на заплащане в периода 01.01. – 30.04.2017 г., със средства – съгласно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за 2017 г. Обемите включват закупуването на трета дентална дейност за пациенти над 18-годишна възраст.
С подписването на Договора за изменение и допълнение на НРД за дентални дейности за 2016 г. се спазва и изискването за равно третиране на българските здравноосигурени лица, осигурени в държавите от ЕС.


В съответствие с разпоредбите на относимото европейско законодателство за координация на системите за социална сигурност, осигурените в една държава членка на ЕС лица, при престой или пребиваване на територията на друга държава членка, следва да получат същите обезщетения в натура (дентална помощ от публичния здравноосигурителен пакет), както осигурените граждани на държавата по престой или пребиваване, и по реда, определен в местното национално законодателство-принцип на равното третиране. Следователно, при необходимост от медицинска помощ, здравноосигурените в други държави от ЕС лица, които имат престой или пребиваване на територията на България трябва да имат равни права и задължения като местните здравноосигурени граждани – в съответствие с реда и условията, определени в българското законодателство. На посочените основания закупуването от НЗОК на трета дентална дейност за ЗОЛ над 18-годишна възраст ще се отнася и за лица, осигурени в друга държава членка.

 


източник: www.nhif.bg

снимки: www.google.bg